Activiteitenverslag 2017-2018

ACTIVITEITENVERSLAG 2017-2018, DOOR JACQUES STENUIT, VOORZITTER VAN ONZE VERENIGING, TIJDENS ONZE ALGEMENE VERGADERING VAN 21 APRIL 2018

 

A.  VERZET TEGEN DE OVERLAST VAN VASTGOEDPROJECTEN IN ALLE NOG NIET BEBOUWDE BOSRANDEN:

gedurende de periode 2017-2018 hebben de bedreigingen door middel van bebouwing en constructies in groene ruimtes aan de bosranden elkaar vrijwel onafgebroken opgevolgd. En dit zonder een globale studie van de gevolgen voor het milieu, de biodiversiteit, de mobiliteit,…

 1. Droh!me-project van reorganisatie van de voormalige renbaan van Bosvoorde:
 • antwoord op het openbaar onderzoek n.a.v. de studie van de gevolgen voor het milieu;
 • deelname aan de overlegvergadering in de grote zaal van het cultureel centrum van Ukkel;
 • beroep aangetekend tegen het Milieucollege voor de milieuvergunning verleend door het BIM op 27.10.2017. Aangezien het College het besluit van het BIM goedgekeurd heeft, hebben we besloten om in samenwerking met alle verenigingen en individuen, verzameld binnen de Stichting Vrienden van het Hippodroom, beroep aan te tekenen bij de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 1. Cofinimmo-project voor de bouw van 5 gebouwen in het bosrijke gebied gelegen op de helling van de Tenreukenlaan, in het groene netwerk van de drie Natura 2000 stations die deel uitmaken van de SBZ Natura 2000 IA1 (Zoniënwoud met bosranden en aangrenzende beboste domeinen en de vallei van de Woluwe).

Een eerste vergunningsaanvraag werd in 2016 geweigerd. Ondanks het feit dat het nieuwe verzoek van de bouwpromotor door de gemeente Watermaal-Bosvoorde werd geweigerd, alsook nogmaals tijdens de overlegvergadering in maart 2017, heeft het BIM de milieuvergunning toch toegekend. De gemeente van Watermaal-Bosvoorde en onze vereniging hebben beroep aangetekend tegen het Stedenbouwkundig College, dat deze regionale bouwvergunning toegelaten heeft. Het beroep is gegrond verklaard. Het Project is dus voor een tweede keer geweigerd.

 1. Nieuwe versie van het verkavelingsproject «Grand Forestier» in 6 percelen met als doel er hoge gebouwen neer te zetten op het aanpalend terrein van Cofinimmo (na de weigering van een eerste aanvraag in 2016).

Er werden geen gepaste antwoorden tegen onze argumenten ingebracht wat betreft het breken van het groen netwerk tussen de stations van Natura 2000. Het Project was maar weinig aangepast ten opzichte van het vorige, wij wachten op het besluit van de overlegcommissie en van de gemeente Oudergem. De lokale buurtvereniging van Oudergem, AQABEF en onze vereniging hebben een brief gestuurd om de burgemeester van Oudergem te herinneren aan ons standpunt. De gemeente Watermaal-Bosvoorde en Leefmilieu-Brussel zijn eveneens tegen dit Project gekant.

 1. Tweede project Oak-tree, Oudergem, Welriekendedreef

Het eerste bouwproject van een groot hotelcomplex, kantoren en appartementen in het gebied dat grenst aan het Zoniënwoud, werd ingetrokken door de advocaat van de eiser tijdens de overlegbijeenkomst, gezien het groot aantal tegenstanders. Wij hadden ons ook gekant tegen de inplanting van deze enorme constructies en het sturen van grote hoeveelheden geloosd afvalwater in de beschermde zone aan de bosrand.

Tijdens het openbaar onderzoek met betrekking tot het nieuwe project dat niet beantwoordde aan onze eerder geformuleerde opmerkingen, alsook tijdens de overlegvergadering, hebben we onze onenigheid kenbaar gemaakt. Afgelopen februari hebben Sonia Silva en de gemeente Overijse een beroep aangetekend tegen de milieuvergunning die het Oak Tree-project had ontvangen. De hoorzitting van het Leefmilieucollege van 26 maart 2018 vond plaats in afwezigheid van de promotor, de architect en de advocaten.

Het BIM heeft als oplossing voorgesteld om de infiltratiezones van het huiselijk afvalwater die zich te dicht bij de rioleringen van Overijse bevinden, te verwijderen door de overschotten te storten in een bestaande sluis aan de kant van Oudergem, waarbij het geheel nadien richting Zoniënwoud wordt geleid. Dit is uiteraard onaanvaardbaar. Het antwoord van het Leefmilieucollege over het al dan niet behouden van de milieuvergunning zal op 24 april worden meegedeeld. Er is voor het ogenblik geen bouwvergunning toegekend.

B. BEHOUD VAN OUDE GEDEELTEN VAN HET ZONIENWOUD:

 1. Project van uitbreiding van de Noordring en bedreiging van de randen van het Laerbeekbos.

Steve Braem informeert ons regelmatig over dit probleem. De gemeente Jette heeft op 25 maart 2018 een betoging georganiseerd tegen dit project en voor het behoud van dit bos, waar wij aan deelgenomen hebben. Er waren ongeveer 600 deelnemers.

 1. Verkoop-project van het boshuis Ticton in Terhulpen

De verenigingen De vrienden van het Zoniënwoud, de Kon. Belgische Bosbouwmaatschappij, de Cercles des naturalistes de Belgique, Gidsen-Natuur van Brabant en La Hulpe-Environnement ontwikkelden een gemeenschappelijk project met het Waals Gewest voor het behoud, het herstel en het gebruik van het boshuis.

De vrienden van het Zoniënwoud werden gelast met de coördinatie van dit project, dat werd gestuurd naar staatssecretaris Di Antonio. Laatsgenoemde heeft het Departement Natuur en Bossen gevraagd om het project te bestuderen, om verslag uit te brengen en om ons nadien te informeren over de follow-up.

C. HERENIGINGSPROJECTEN VAN DE NATUURLIJKE ZONES VAN HET BOS door ecoducten, ecotunnels, luchtkokers (boombruggen), …

 1. De bouw over de ring van het ecoduct van Groenendaal door het Vlaams Gewest (Life+Ozon project) is afgerond en de inhuldiging zal plaatsvinden op 3 juni 2018. Wij hopen dat een ander ecoduct zal worden gecreëerd, Terhulpensesteenweg, ter hoogte van het bosreservaat Grippensdelle te Bosvoorde, in de voortzetting van het ecoduct boven de spoorlijn L161. Wij hebben het belang onderstreept om beide onderdelen van het reservaat opnieuw te herenigen, reservaat dat geklasseerd werd tot werelderfgoed door de UNESCO.
 2. Wij waken samen met l´entente Nationale pour la Protection de la Nature, op de bescherming van het groene en blauwe netwerk, die het Zoniënwoud met de bossen van Meerdaal en Halle verbinden.

 D.  Wij hebben met grote belangstelling de uitwerking van het PROJECT VOOR HET NIEUW BEHEERSPLAN VAN HET BRUSSELS GEWEST VAN

HET ZONIËNWOUD gevolgd:

Het plan houdt rekening met de ontwikkeling van het klimaat en hoe dit de toekomst van bosbouwgewassen zal beïnvloeden, evenals de methoden van beheer, aangepast aan de instandhouding en de ontwikkeling van de diversiteit van de verschillende milieus en de beschermde soorten gezien het Natura 2000-statuut. Het baseert zich op tal van wetenschappelijke studies. Wij zullen spoedig kennis kunnen maken met dit document in het kader van het openbaar onderzoek.

E. HET BOOMGAARD PROJECT ALS GEDENKTEKEN in het silexdomein grenzend aan het Tournay-Solvay park in Bosvoorde wordt opgevolgd door Serge Laurent.

Een bijeenkomst heeft ter plekke plaatsgevonden in aanwezigheid van de heer Jean-Pierre Wesel, erkend fruitteeltkundige. De fruitbomen van voormalige soorten, hopen we, zullen dit najaar geplant kunnen worden. Het zal om een beschermde boomgaard gaan, ter nagedachtenis van Prof. J.B. Van Mons, dokter en fruitteeltkundige uit de 19de eeuw, die aan de oorsprong lag van het ontstaan van een groot aantal nieuwe fruitsoorten in België en het Brussels Gewest.

F. INFORMATIE EN SENSIBILISERING:

- Het driemaandelijks tijdschrift, dat zo gewaardeerd wordt, was het werk van de redactiesecretaris Michel Maziers, onze betreurde secretaris-generaal. Wij hebben allen de kwaliteit van de artikels, de illustraties en presentatie van dit tijdschrift kunnen waarderen. Wij hadden hem hiervoor nog eens willen bedanken. Tevens zouden wij Nicole Delvaux extra willen bedanken voor de distributie van het tijdschrift aan al onze leden, aan de vertegenwoordigers van zusterverenigingen evenals aan officiële instanties die verantwoordelijk zijn voor het behoud van de natuur en het milieu.

- Daniel Letiexhe en Serge Laurent houden zich bezig met het goed beheer van onze website, wat geen eenvoudige taak is.

- De gegidste wandelingen op donderdag en zondag gaan door dankzij de toewijding van Serge Laurent en het hele gidsenteam, die een diversiteit aan gezellige wandelaarscircuits organiseren. Laten we Georges Delbeuck, Danielle Maladry en Robert Rombaut in het bijzonder voor het organiseren van midweeks bedanken. En Patrick Verhaeghe voor de thematische excursies, vooral gedocumenteerd op het gebied van de dendrologie.

- Het Milieufeest in juni 2017 was de gelegenheid voor het verspreiden van onze documentatie aan honderden mensen, die geïnteresseerd zijn en gemotiveerd door de bescherming van ons leefmilieu.

- Wij zetten met professor Bart Muys het project verder van publicatie van een viertalig boek-gids over de flora en fauna en de bosmilieus van het Zoniënwoud. Deze rijkgeïllustreerde gids zal bijzonder kostbaar zijn tijdens excursies in de drie regio´s van ons bos, zo dichtbij de hoofdstad Brussel.

Wij hebben reeds posters kunnen printen, die de kenmerken van drie bosmilieus illustreren van ons woud. Zij zullen binnenkort worden gereproduceerd in A1-formaat op heel wat exemplaren om door Natuur en Bossen verdeeld te worden aan de leerkrachten en leerlingen van 200 scholen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tijdens de Veertiendaagse van het Zoniënwoud (van 15/9 tot 6/10/2018).

G. AANGENAME ONTMOETINGEN:

Ons jaarlijks, zeer aangenaam banket, in een vriendelijke sfeer, werd georganiseerd in het restaurant Le divin Caprice door Xavier Lejeune die wij bedanken voor zijn fijne keuze.

 

Jacques Stenuit

Voorzitter van de Vrienden van het Zoniënwoud, vzw