Het Zoniënwoud in gevaar ter hoogte van de Middenhut

 DE NIEUWE PARKEERPLAATS TER HOOGTE VAN DE MIDDENHUT

 

                              Photos avant travaux 2022 03 25                 Photos après travaux 2022 03 25

                                                     Middenhut: zo was het vóór de werken                                                                Middenhut: zo is het nu, na de werken

 

Een parking met 86 plaatsen werd door het Vlaams Gewest aangelegd ter hoogte van de Middenhut in 2020.

Meer dan 4400 m² beton en verharde oppervlakten zijn gebouwd in een Natura 2000 beschermd en geclassificeerd gebied.

Deze werken hebben tot een ontbossing van bijna ½ ha , de vernietiging van de bosrand en het verdwijnen van de bestaande weide geleid.

Een kostbare habitat is aldus verdwenen, evenals de vele dierensoorten die op de site van de Middenhut leefden,

waarvan de meeste ook beschermd en sommige bedreigd zijn.

Tegen de door het College van Burgemeester en Schepenen van Sint-Genesius-Rode verleende milieuvergunning is een milieubevel ingediend (24/02/2021)

alsmede een verzoek om het leefgebied te herstellen. Deze juridische actie is ingediend door het Middenhutbuurtcomitee samen met De Vrienden van het Zoniënwoud.

Het oordeel van de Nederlandstalige Rechtbank van eerste Aanleg van Brussel werd gegeven op 6 oktober 2021.

Voor zover de rechter van eerste aanleg zich onbekwaam heft verklaard, is een beroepsprocedure ingesteld tegen de reeds aangelegde parking en het

horecaproject "café/restaurant/dancing" in het voormalige boswachtershuis.

Naar aanleiding van het openbaar onderzoek in verband met de vestiging van een horecazaak, hebben de aanvragers in november 2021 hun project ingetrokken.

 

Dezelfde aanvragers hebben echter een nieuwe aanvraag ingediend voor hetzelfde project.

Het openbare onderzoek vondt plaats van 7 maart tot en met 5 april 2022.

BEROEP TEGEN DE HORECA TER HOOGTE VAN DE MIDDENHUT

Mevrouw, Mijnheer,

Wij willen u meedelen dat het College van St Genesius Rode op 16/6/2022 het horecaproject in de Middenhut (referentie: OMV_2022024878) volledig heeft aanvaard en zonder rekening te houden met de 134 bezwaarschriften en de petitie ondertekend door 1113 mensen die werden verzonden tijdens het openbaar onderzoek dat plaatsvond van 7 maart 2022 tot en met 5 april 2022.

Wij sturen u deze beslissing (in de originele Vlaamse versie) waartegen wij samen met de Vrienden van het Zoniënwoud een beroep doen op de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant.

We nodigen iedereen die een bezwaarschrift heeft gestuurd uit om na te gaan of al zijn bezwaren door het college in aanmerking zijn genomen en, indien dit niet het geval zou zijn, ook beroep in te stellen bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant (deputatie van de provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven).

Daar de bekendmaking van de beslissing op 4/7/2022 plaatsvond, moet dit beroep binnen de 30 dagen ingediend worden, d.w.z. uiterlijk op 3/8/2022. De procedures voor het instellen van beroep worden hieronder uiteengezet; zij zijn bindend en moeten nauwgezet worden gevolgd om het beroep ontvankelijk te maken.

        Klik hier>>>Procedures voor het instellen van een beroep

                 >>>>  Besluit + Adviezen 

 We herinneren eraan dat er een beroepsprocedure loopt, die samen met de Vrienden van het Zoniënwoud werd ingevoerd, tegen de bouw van de betonnen parking. Net als de horeca maakt het deel uit van één enkel project dat opzettelijk is opgesplitst in 2 afzonderlijke en opeenvolgende verzoeken (de parking en vervolgens de horeca), om de zeer strenge milieuregels te omzeilen.

Het "Crowdfunding Forêt de Soignes" dat speciaal werd opgericht om de centrale site van Middenhut te verdedigen, is nog steeds actief en we vragen u nog eens om het te herladen, omdat de procedures lang en duur zijn.

Zoals we al hebben aangegeven, is elke bijdrage belangrijk, ongeacht de hoogte, maar we raden aan om een gemiddeld bedrag van 50 euro over te maken naar de rekening: BE96 0689 3956 8905 met vermelding van "Crowdfunding Forêt de Soignes".

De bescherming van het milieu is essentieel en we blijven gemobiliseerd voor het behoud van het Zoniënwoud.

 De Middenhutbuurtcomité>>>> nl.comite-quartier-espinette.com

 Zie ook het nummer 2021-3 van ons tijdschrift Soignes-Zoniën dat over hetzelfde onderwerp handelt.

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

22.12.2022

UITSTEKEND NIEUWS

WEIGERING VAN DE HORECAVERGUNNING AAN DE MIDDENHUT

 

Mevrouw, Meneer,

We delen u  met veel genoegen mee dat de horecavergunning (OMV referentie 2022 024878) in het Zonienwoud aan de Middenhut, en waartegen we heel talrijk waren om ons te verzetten, werd geweigerd door de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant op 22/12/2022.

Ter herinnering had het College van Sint Genesius Rode deze omgevingsvergunning afgegeven op 16/6/2022, zonder rekening te houden met onze argumenten van verzet, noch met de 134 bezwaarbrieven en het verzoekschrift ondertekend door 1113 personen.

Het verlenen van de vergunning dwong ons, samen met de Vrienden van het Zoniënwoud, een beroep in te dienen bij de deputatie van Vlaams-Brabant.

De deputatie was van mening dat:

- De regels niet werden nageleefd in dit kwetsbare en drievoudig beschermde gebied (geclassificeerd door koninklijk besluit van 1959, Natura 2000-gebied en bufferzone van het Unesco-werelderfgoed), voor zover er geen voorafgaande projectvergadering heeft plaatsgevonden, hetgeen essentieel is voor de toekenning van een afwijking van de stedenbouwkundige voorschriften (zie artikel 4.4.7.§ 2 van de VCRO (Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) en artikel 3 §3 van het Besluit van de Vlaamse Regering inzake handelingen van algemeen belang met een beperkte impact in de ruimte);

- het algemeen belang van het project is niet aangetoond;

- de omvang en dynamiek van het project zijn onvoldoende concreet vastgelegd.

 Deze weigering betekent dat het College van Sint Genesius Rode, dat de autoriteit is die de vergunning afgeeft:

- niet heeft voldaan aan de stedelijke en milieuwetgeving waarvoor het garant moet staan;

- heeft niet voldoende rekening gehouden met het algemeen belang van het project;

- heeft in feite geen rekening gehouden met de legitieme bezwaren die de burgers tijdens de procedure naar voren hebben gebracht.

 

   ANB (Agentschap voor Natuur en Bos) is ook gepind door deze weigering, ook al is het niet de aanvrager van deze vergunning:

- ANB is op initiatief van dit horecaproject: ANB heeft een aanbesteding uitgeschreven om de toekomstige horeca te exploiteren en heeft de aanvragers geselecteerd op basis van hun project dat door de deputatie wordt geweigerd…

- ANB gaf een positief advies over het project dat het eerder had geselecteerd, waaruit bleek dat ze niet over de nodige terugblik beschikte om zijn eigen project objectief te analyseren…

- ANB heeft zijn argument voor het project gebaseerd op documenten die in feite onvoldoende de impact van het horecaproject op het milieu beoordeelden dat zij moet beschermen…

 Er moet ook aan worden herinnerd dat de transformatie van de boswachtershuizen in horeca in feite deel uitmaakt van een groter project, geïnitieerd door ANB, inclusief de bouw van de parking die bijna 5000 m2 habitat in het Zoniënwoud vernietigde en die het Zoniënwoud op een bijna gelijke oppervlakte betonneerde en plaveide. Er loopt een beroepsprocedure, ingediend samen met de Vrienden van het Zoniënwoud, tegen de aanleg van de betonnen parking waarvoor het College op 20/2/2020 een omgevingsvergunning afleverde (net voor de opsluitingsperiode in verband met de pandemie veroorzaakt door SARS-Cov2...). Een datum voor pleidooien is nog niet vastgesteld.

 De bescherming van het milieu is van het grootste belang en we blijven meer dan ooit vastbesloten om het Zoniënwoud te behouden, als onderdeel van een collectieve aanpak, gericht op het algemeen belang.

 Uit het bovenstaande blijkt dat onze mobilisatie tegen dit horecaproject nuttig en noodzakelijk was. Ons succes is echter slechts één stap in deze lange juridische strijd. We moeten dus zeer waakzaam blijven.

 Het "Crowdfunding Zoniënwoud " dat speciaal opgericht is om de site van de Middenhut te verdedigen, blijft actief en we vragen u opnieuw om bij te dragen.

Zoals we al hebben opgemerkt, zijn de procedures erg duur en elke bijdrage is belangrijk, ongeacht de hoogte ervan, maar we raden aan om een bedrag van minstens 50 euro over te

maken naar de rekening: BE96 0689 3956 8905 met vermelding van "Crowdfunding Zoniënwoud"

 

Wij danken u voor uw voortdurende mobilisatie en actieve steun.

 De Middenhutbuurcomité