Agenda - Nieuws

 

14caa110f5b291c350ec2a56abd9333fed7aedc4

© Willy Van de Velde

 

 

ZONIËNWOUD APP

 

DE BEHEERDERS VAN HET ZONIËNWOUD ZIJN OP ZOEK NAAR VRIJWILLIGERS OM DE

NIEUWE ZONIËNWOUDAPP UIT TE TESTEN.

HELP JIJ GRAAG MEE DEZ APP TE BOUWEN EN UIT TE TESTEN?

KLIK DAN  HIER 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

05.09.2020

 

A L G E M E N E   S T A T U T A I R E     V E R G A D E R I N  G

 

Zaterdag 5 september 2020 om 14 uur 30

 

Tournay-Solvay Park in Watermaal-Bosvoorde

in de lokalen van de vzw Zonnebloem-Tournesol asbl 

Mevrouw, meneer, geacht lid,

De Raad van Beheer van de vzw De Vrienden van het Zoniënwoud heeft de eer u uit te nodigen om deel te nemen aan de jaarlijkse Algemene Vergadering die zal worden gehouden in de lokalen van de vzw Zonnebloem-Tournesol asbl in Bosvoorde, Terhulpsesteenweg, 199 ( Tram 8 - NMBS station van Bosvoorde).

 

DAGORDE

 

1. Goedkeuring van de notulen van de Algemene Vergadering van 4 mei 2019.

2. Activiteitenverslag voor het jaar 2019 door onze voorzitter, Jacques Sténuit.
    Geplande activiteiten in 2020 en bedreigingen voor het bos en zijn randen.

3. Financieel verslag door onze penningmeester, Marco Ranieri
    Resultatenrekening en balans voor 2019
    Ontwerp van de begroting voor het boekjaar 2020
     Verslag van de accountants

4. Kwijting aan de beheerders

5. Ontslag/Kandidaatstelling van effectieve leden. Verkiezing.

6. Ontslag/Benoeming van beheerders
    Uittredende en herverkiesbare beheerders: Nicole Delvaux, Serge Laurent, Emmanuel en Guy Van de Putte, Patrick Verhaeghe.

7. Stichting Zoniënwoud: vertegenwoordiging van onze vereniging.

8. Voorstelling van het valorisatieproject van het hout van het Zoniënwoud door de heer Stéphan KAMPELMANN van de Faculteit Architectuur La

    Cambre-Horta van de ULB.

9. Mededelingen  en diversen

 

    Rond 16.30 uur: Koffietafel

 

Wij herinneren u eraan dat effectieve leden hun lidgeld moeten betaald hebben.

Aangesloten leden worden uitgenodigd maar hebben overeenkomstig de statuten geen stemrecht.

In geval van verhindering en voor de geldigheid van deze AV, vragen wij u om tijdig een volmacht te sturen naar een effectief lid, met de mogelijkheid om
vervanging, waarbij elk volwaardig lid slechts één volmachtdrager kan hebben overeenkomstig artikel 14 van onze statuten.

Effectieve leden die hun ontslag willen indienen, worden uitgenodigd om ons hun ontslagbrief te sturen in overeenstemming met artikel 8 van onze statuten.

Wij hopen u te mogen verwelkomen op onze Algemene Vergadering.

 

Met vriendelijke groet,

 

Jacques STENUIT    Voorzitter                                                Serge LAURENT    Onder-Voorzitter

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 16.11 en 23.11.2019

 

REALISATIE VAN EEN GEDENKBOOMGAARD ALS EERBETOON AAN DE BEROEMDE BRUSSELSE DOKTER EN

POMOLOOG

JEAN-BAPTISTE VAN MONS (BRUSSEL 1765 - LEUVEN 1842)

 

Professor aan de universiteit van Leuven was Jean-Baptiste Van Mons ook scheikundige, botanicus en pomoloog (fruitkundige) die in de tweede helft van 

 zijn carrière actief betrokken was in het kweken van peren.

Hij staat bekend als initiatiefnemer van het eerste wetenschappelijk onderbouwde kweekprogramma voor peren door middel van zaadselectie.

Hij beschikte over een proeftuin in Schaarbeek met vijftigduizend zaailingen! In een relatief korte tijd slaagde hij er in niet minder dan 40

perenvariëteiten te selecteren.

 

Hier is het programma voor de realisatie van deze gedenkboomgaard:

 

Op 16 november 2019 worden 6 soorten halfstam perenbomen en 10 onderstammen afkomstig uit kwekerijen, geplant die in de loop van

2020 zullen geënt worden.

Initiatiefnemer van het project: J-P Wesel

Projectleiders: Vrienden van het Zoniënwoud

 

Maandag 04/11/2019
 
Voorbereiding van plantgaten in het  "Domaine des Silex" in Bosvoorde.
 Met de hulp van Leefmilieu Brussel, met behulp van schoppen en  een graafmachine.
In aanwezigheid van een team van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen ( twee archeologen en een archeoloog - bodemkundige), de verantwoordelijke van de Landschappen die onze aanvraag voor de bouwvergunning heeft behandeld, Jean-Christophe Prignon van het ministerie van Bosbeheer van Leefmilieu Brussel en Mario Ninanne van de Commissie voor Ornithologie van Watermaal-Bosvoorde (COWB).
 
 
Woensdag 06/11/2019
vanaf 09:00 uur.
 
Doorgaan met het graven van plantgaten en archeologische opgravingen.
Het opzetten van plantsteunen.
De site is toegankelijk voor al onze leden.
Toegang langs de Vuurkeienweg, 10 (chemin des Silex): de boomgaard ligt achter de grote vijver van Bosvoorde.
Het graven van de gaten zou rond het middaguur voltooid zijn, de archeologische opgravingen zullen waarschijnlijk 's namiddags doorgaan.
 
Woensdag 13/11/2019
 
Transport van de halfstam fruitbomen van de kwekerij van Bock van Oudenaarde naar Bosvoorde.
 
 
Zaterdag 16 november en zaterdag 23 november 2019 vanaf 14.00 uur.

Beplanting: Chemin des Silex, 10 in Watermaal-Bosvoorde.

Iedereen die bereid is om te helpen wordt uitgenodigd om contact op te nemen met Serge LAURENT sms/telefoon 0495 29 15 04 of via
email >>>>>   om zo snel mogelijk teams te kunnen vormen.
Het zou nuttig zijn om een spade en/of schop mee te nemen.
 
DANK AAN JULLIE ALLEMAAL 
 
Serge LAURENT 
 

                         IMG 7538                                 IMG 7529               

                                                                                © Serge Laurent    Het graven van plantgaten                         ©  Serge Laurent   Archeoloog aan de slag        

 

Beplantingen: op 16 en 23 november 2019                  ©  Marco Ranieri

                             

          DSF4760 

                                                                                                                                                                                                               

          DSF4899                         

                           

   

 

 

 

 

 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

17/09/2109

 

HERMAN VAN ROMPUY BENOEMD TOT VOORZITTER VAN DE STICHTING ZONIËNWOUD

 

Terwijl de Stichting in juni jl. werd opgericht, moest de Raad van Bestuur, bestaande uit 6 leden (2 per Regio) en een voorzitter, nog worden benoemd.

 De eerste vergadering van de RB heeft plaatsgevonden deze dinsdag 17 september.

Het is de voormalige minister en voorzitter van de Europese Raad,Herman Van Rompuy die tot voorzitter werd verkozen.

 

De Stichting Zoniënwoud wordt eindelijk realiteit. Deze Stichting heeft als belangrijkste doelstelling te werken aan de bescherming van de
natuurlijke rijkdom van het woud en, daarnaast, de activiteiten van de belangrijkste spelers van het woud te coördineren. De oprichting van de
Stichting Zoniënwoud werd in de zomer van 2018 beslist door de parlementen van de drie Gewesten. De drie decreten bepalen de draagwijdte van
haar activiteiten en het kader waarbinnen ze kan werken.

 

Sinds 2008 werken de drie Gewesten samen aan de realisatie van de “Structuurvisie voor het Zoniënwoud”.

In dit kader hebben de bevoegde ministers in 2012 een intergewestelijk akkoord ondertekend dat een overlegstructuur voor het Zoniënwoud

in het leven roept.

Zo is er sindsdien overleg met de “stakeholders van het woud” (burgers en verenigingen binnen het “Platform Zoniënwoud"),

 met de politieke mandatarissen uit de omgeving van het Zoniënwoud en met de betrokken administraties op gewestelijk niveau.

Vandaag wil de Stichting Zoniënwoud de slagkracht van de samenwerking versterken door de oprichting van een permanente structuur die

 overlegvormen zal vergemakkelijken (in de zin van artikel 27 van de wet van 27 juni 1921 over de verenigingen zonder winstgevend doel).

 

De Stichting Zoniënwoud streeft vier grote doelstellingen na:

  • Het proces van de realisatie van de intergewestelijke structuurvisie ter harte nemen, met inbegrip van de participatie van het publiek en de communicatie daarover;
  • De projectopvolging en het zoeken naar (co-)financiering voor de projecten;
  • Het onthaal van het publiek;
  • De coördinatie van de dataverzameling en de interne informatie-uitwisseling.

De maatschappelijke zetel van de Stichting Zoniënwoud zal in de gebouwen van het Rood Klooster ondergebracht worden, eigendom van het

Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De coördinatie van alle activiteiten van de Stichting, en vooral het beheer van processen en communicatie, gebeurt vanaf deze site.

De poort Groenendaal (Vlaams Gewest) zal voor het grote publiek de belangrijkste toegangspoort tot het Zoniënwoud vormen. Het bezoekersonthaal van

het Zoniënwoud wordt aan deze poort gevestigd.

Aan de poort van La Hulpe (Waals Gewest) wordt tot slot het rijke verleden en de kennis omtrent het Zoniënwoud toegankelijk gemaakt. Het

activiteitencentrum voor gegevensinzameling en informatie- uitwisseling zal dus vanuit de poort van het Kasteel van La Hulpe gecoördineerd worden.

 

 Meer informatie hierover:     Leefmilieu Brussel - BIM

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 13.02.2019

13 bijkomende hectaren van het Engelandplateau in Ukkel

beschermd als site Natura 2000

 © Machteld Gryseels

 

 De Regering heeft  op 7 februari in laatste lezing de wijziging bekrachtigd van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24

september 2015 betreffende het Natura 2000-gebied “Bosgebieden en open gebieden in het zuiden van het Brussels Gewest” met 13 hectaren

uitbreiding van het Engelandplateau. 

 

 LEES MEER

 

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


Het Zoniënwoud bij de finalisten voor de “Natura 2000 Award”    

Op maandag 23 mei werden de Natura 2000-prijzen uitgereikt in het Berlaymontgebouw te Brussel.

Ook in 2016 werd het Zoniënwoud geselecteerd als finalist uit 83 inzendingen.

In de categorie “netwerken en grensoverschrijdende samenwerking”, sprong het woud eruit vanwege de goede samenwerking tussen de 3 gewesten bij de uitvoering van het richtplan.

Die samenwerking leidde vanaf 2009 tot zichtbare resultaten: opmaak van een gezamenlijke wandelfolder, aanmaak van een officiële website van het Zoniënwoud, oprichting van een overlegplatform met verscheidene actoren. In 2013 startte het “LIFE+ OZON”-project dat de ecologische versnippering van het Zoniënwoud aanpakt, via de bouw of de inrichting van faunapassages (ecoduct, ecotunnels, ecobuizen, enz.).

Links:

Website by woluweb

© 2020 Amis de la Forêt de Soignes - Zonienwoud Vrienden