Activiteitenverslag 2013

Het verslag van onze activiteiten in 2013 wordt toegelicht door Jacques STENUIT, voorzitter van onze vereniging, tijdens de Algemene Vergadering van 15 maart 2014.

 

 

De Raad van Bestuur

Hij is acht keer bijeengekomen, steeds met erg drukke agenda's, wegens onze talrijke en gevarieerde activiteiten.

Het behoud van het woud namelijk het geheel bestaande uit het bos, zijn bosranden, zijn verbindingen met de natuurlijke omringende gebieden.

• Wij vervolgen onze beschouwingen over het toekomstige beheer van het bos in de drie Regio's rekening houdend met de klimaatveranderingen die sneller zijn dan werd verwacht.

• Het duurzame beheer moet zich aan dit verschijnsel weten aan te passen om tot een gemengd bos te komen, beter bestand tegen droogteperiodes en hogere temperaturen alsook tegen wind en storm. Het moet eveneens het Natura 2000-programma voor de handhaving en de verbetering van de biodiversiteit naleven. Het historisch overzicht van het beheer van het Zoniënwoud door Michel Maziers verwezenlijkt wijst goed uit dat bosbouwtechnieken uit de 19de eeuw vandaag niet meer toepasselijk zijn (Soignes-Zoniën 2014-2).

De bescherming van de bosranden waarvoor wij steeds ingrijpen wanneer ze bedreigd worden:

• Dit was het geval in La Hulpe waar wij erin geslaagd zijn het bouwproject van een enorm kantorencomplex in Long Fond te verhinderen na onze tussenkomst in een reeks beroepen (verschillende bij de Raad van State en vervolgens bij het Grondwettelijke Hof, het Europese Hof van Justitie, klacht bij de Europese Commissie). Dit project zou dit prachtig zoomgebied, enige corridor tussen Natura 2000-gebieden, vernietigd hebben. In februari 2014 heeft het rapport van de Raad van State bevestigd dat de betwiste vergunningen geen rechtsgeldigheid meer hebben.

• Onze beheerders Sarah Wagschal en Guy Houvenaghel verstrekken ons inlichtingen omtrent de projecten van de PCDN ( Plan Communal de Développement de la Nature) betreffende het behoud van de groene ruimtes van het ecologische gemeentenetwerk waarvan de bosranden in La Hulpe deel uitmaken.

• Wij wachten op het resultaat van ons verzoekschrift tot nietigverklaring bij de Raad van State van de bouwvergunning verleend voor de aanleg van een tweede synthetische rugbyveld op het Vorserijplateau, erkend als Natura 2000-gebied, in de enige zone van de bosrand die nog toegankelijk is voor de fauna.

• De interessante bosrand van de zogenaamde 'hippodroom van Bosvoorde' - in werkelijkheid gelegen op het grondgebied van Ukkel - wordt door een gigantisch en onaangepast ontwikkelingsproject bedreigd, wat ons verontrust terwijl Leefmilieu Brussel (BIM) er, zoals elders in het bos, gefaseerde bosranden wil herstellen ter bevordering van de biodiversiteit en voor een betere bescherming van het binnenste van het bos tegen slechte weersomstandigheden. Wij bestuderen en volgen dit dossier met Brussel-Natuur en de COWB (Commission Ornithologique de Watermael-Boitsfort).

• Bij het openbare onderzoek van de gemeente van Ukkel hebben wij ons gekant tegen de keuze van de plaats voor de bouw van een grote loods voor de bosbrigade van de Sint-Hubertusdreef (Kleine Hut) in de weide grenzend aan de bosrand waar zich reeds twee boshuizen bevinden uit de late jaren dertig.

• Wij staan in contact met de inwoners van de wijk in de buurt van de bron van de Voer (Tervuren) die een beroep hebben ingediend tegen de oprichting van een groot gebouw aan de rand van het bos, evenals met de bosbeheerders van het Vlaamse Gewest.

De verdediging van het groene en blauwe ecologische netwerk tussen de drie beboste gebieden (Meerdaal-Heverlee, Zoniën en Hallerbos) blijft één van onze voornaamste bezorgdheden:

• Wij blijven in contact met de verenigingen die actief zijn in de betrokken gebieden van de 3 Regio's. Ik werd onlangs uitgenodigd op een vergadering van de Stuurgroep Strctuurvisie Meerdaalwoud in Vaalbeek, aan de rand van het Meerdaalwoud (met vertegenwoordigers van het Agentschap voor Natuur en Bos, van het Regionaal Landschap Dijleland en van de gemeente van Oud-Heverlee, van de vzw Heverleebos en Meerdaalwoud en van Les Amis du Parc de la Dyle). Deze groep analyseert de mogelijkheden om hun ecologisch netwerk met dat van Wallonië opnieuw te verbinden.

De verdediging van andere groene ruimtes van het Brusselse Gewest:

U weet dat de uitbreiding van de noordelijke ring het Laarbeekbos in Jette bedreigt. Wij verzetten ons met het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en een reeks andere verenigingen tegen dit project: Greenpeace, Natuurpunt-Vlaanderen, de CEBO (Commission de l'Environnement de Bruxelles-Ouest), het Nationaal Verbond voor Natuurbescherming, de BRAL (Brusselse Raad voor het Leefmilieu)... Onlangs hebben de Vrienden van het Zoniënwoud in dit verband een gedocumenteerde brief gestuurd, door onze beheerder Steve Braem opgesteld. Een dergelijke verbreding van de ring zou een verhoging van het aantal wagens en vrachtwagens tot gevolg hebben en zou leiden tot zijn verbreding over zijn hele lengte en uiteindelijk ook in en door het Zoniënwoud (Soignes-Zoniën 2014-1).

Follow-up van onze verzoeken om de leefgebieden van de dieren in het woud opnieuw met elkaar te verbinden:

• U hebt in ons tijdschrift (Soignes-Zoniën 2013-4) kunnen lezen dat het ecoduct dat de 4 spoorwegen van Lijn 161 overspant, voltooid is. Men heeft er de doorgang van reeën geobserveerd.

• Wij wachten nu op de realisatie van een tweede ecoduct boven de Terhulpsesteenweg in het kader van het Europese Life+ Ozon (Ontsnippering Zoniënwoud)-project: 2000 ha bos zullen alsdan terug verbonden zijn.

• Zo hebt U ook nog kunnen lezen dat in het Vlaamse Gewest en in het kader van dit Life+Ozon project, het ANB (Agentschap voor Natuur en Bos) in samenwerking met het Agentschap Wegen en Verkeer, boombruggen inricht voor de kleine in bomen levende dieren onder meer eekhoorns, boommarters en vleermuizen alsook een tiental faunapassages over en onder de ring en de E411. Een groot ecoduct over de ring tussen Groenendaal en Waterloo is gepland voor 2017.

Onze andere activiteiten:

• Na een eeuw bestaan hebben onze tweewekelijkse geleide wandelingen nog steeds hetzelfde succes dank zij de goede organisatie van Serge Laurent en de toewijding van alle gidsen.

• Wij organiseren ook thematische wandelingen - zoals gezamenlijke uitstappen met de Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud (wandeling in de Doode Bemde) - en een nieuw type bestemd voor personen die graag samenkomen in het bos of in de natuur in het algemeen, zonder te lang te moeten lopen. Onze rondleidingen, op het einde van de zomer, in het kader van de Open Monumentendagen in Wallonië (het Jolimontdomein in La Hulpe) en in Brussel (het Ter Kamerenbos) waren de kans om een nieuw publiek te ontmoeten. Dat was ook het geval op het einde van de lente aan onze stand op het Milieufeest in het Jubelpark.

• Ons jaarlijks banket door Xavier Lejeune georganiseerd in het Restaurant des Pêcheries heeft ons in een aangename sfeer verenigd.

Informatie

- Michel Maziers zorgt voor ons driemaandelijks tijdschrift dat interessante en goed gedocumenteerde en geïllustreerde artikels bevat.

- Serge Laurent en Daniel Letiexhe beheren heel goed onze website.

- Onze vereniging heeft de publicatie door het Algemeen Rijksarchief van "Het Zoniënwoud in kaart gebracht" ondersteund (Wandkaart van Ignace Vander Stock uit 1661 en reproductie van andere oude kaarten van het bos), waaraan Michel Maziers heeft meegewerkt.

- Melden wij ook nog onze deelname aan de film door Pascal Perez geregisseerd, over het Zoniënwoud (eerste voorvertoning in de Cinéma des Galeries op 22 april) en aan een project van een album met luchtfoto's van de Brusselse groene ruimtes met inbegrip van het Zoniënwoud.

- De Vrienden van het Zoniënwoud zijn vertegenwoordigd bij de Brusselse Hoge Raad voor Natuurbehoud, het Nationaal Verbond voor Natuurbescherming, de Algemene Vergadering van Brussel-Natuur, de PCDN van La Hulpe en het Platform Zoniënwoud.

Jacques STENUIT

Voorzitter van de Vrienden van het Zoniënwoud