Activiteitenverslag 2012

 

Activiteitenverslag van de Raad van Bestuur van 23 maart 2013 van de Vrienden van het Zoniënwoud, voorgesteld door zijn Voorzitter Jacques STENUIT.

 

De Raad van Bestuur vergaderde 10 maal in 2012-2013.

  ♦   Wij hebben verder nagedacht over een duurzaam bosbeheer en hebben een reeks acties gevoerd ter bescherming van het bosmassief en zijn bosranden. Wij moesten opnieuw ingrijpen om de bedreigde perifere groene ruimten te verdedigen.

  ♦   Voor de Longfonds bosrand in Terhulpen hadden wij de antwoorden gekregen van het Europese Hof van Justitie op de door de Raad van State gestelde prejudiciële vragen: de D.A.R.* van het Waalse Gewest mocht de bouwvergunning aan CODIC-FEDEX toegekend, niet bekrachtigen wegens 1) het niet naleven van de wetgeving inzake de evaluatie van de weerslag van bepaalde openbare en privé-projecten op het milieu en 2) het niet naleven van de procedures die de democratische inspraak van de burgers en hun verenigingen waarborgen (het niet naleven van het Verdrag van Aarhus). De bouwvergunning was dus ongeldig.

      Het Grondwettelijke Hof heeft in zijn uitspraak van 22 november 2012 de verordening van het Waalse Gewest van 17 juli 2008 ongeldig verklaard "inzake de vergunningen waarvoor er dringende redenen bestaan van algemeen belang". Het Grondwettelijke Hof baseert zich op de uitspraken van het Europese Hof van Justitie. Zij keurt onze argumenten goed. Zij is van oordeel dat de D.A.R.* procedure ongrondwettig is. Dit open zoomgebied van groot biologisch en landschappelijk belang, verbinding tussen Natura 2000-gebieden, is aldus beschermd.

 ♦   Nog steeds met betrekking tot Terhulpen zullen de voor de biodiversiteit interessante bomen van het Dolce eigendom bewaard blijven, overeenkomstig het deskundig advies van de bosingenieur van het Waalse Gewest en van het PCDN.**

 ♦   Wij hebben onze opmerkingen in het kader van het openbare onderzoek betreffende het PCA***-ontwerp voor het Solvay domein bekend gemaakt en namen verder ook deel aan de overlegvergadering hieromtrent. Met een groot aantal verenigingen en inwoners van de gemeente hebben wij ons verzet tegen het voorstel van het aanleggen van een parking binnenin het domein op de plaats "Bruyère de la Guêpe" genaamd.

 ♦   Onze vereniging is in overleg met Brussel-Natuur en de COWB**** in beroep gegaan bij de Raad van State tegen de bouwvergunning die door de gemeente van Watermaal-Bosvoorde en het Brusselse Gewest werd verleend voor het aanleggen van een tweede synthetische rugbyveld op het Vorserijplateau dat erkend is als Natura 2000-gebied. Dit nieuwe veld zou zich in de enige zone van de zuidelijke rand van het plateau bevinden waar nog een doorgang mogelijk is voor de grote fauna van het Zoniënwoud (reeën, everzwijnen,...) meer bepaald de bosrand met het integrale bosreservaat van de Grippensdelle en de speciale beschermingszones voor de reeën.

 ♦   Thans worden wij geconfronteerd met een nieuwe bedreiging: het betreft de bosrand in het gebied van de bronnen van de Voer, in Tervuren. De oprichting van een dichtbij liggend gebouw zou wel eens een negatief effect kunnen hebben op het grondwater, de vochtige aanpalende gebieden en hun kenmerkende flora en fauna.

 ♦   Eén van onze doeleinden is het behoud en het herstel van het ecologische netwerk:

  -  Sinds jaren ijveren wij samen met het Nationaal Verbond voor Natuurbescherming voor het behoud van het groene en blauwe netwerk tussen het Meerdaalwoud, het Zoniënwoud en het Hallerbos. Wij zijn tussenbeide gekomen voor de bescherming van de vallei van de Argentine in een bijzonder interessante sector, nl. vlakbij het "Bois Hennesy" in Terhulpen, tussen de Grand Etang (Grote Vijver) en het meer van Genval (Natura 2000-gebied).

  -  Het ecoduct dat wij met aandrang vroegen voor de overschrijding van de 4 spoorwegen van Lijn 161 in Bosvoorde (met ons beroep bij de Raad van State) is nu volledig afgewerkt. Alleen de beplanting moet nu nog voltooid worden. Wij vroegen ook de aanleg van een ecoduct boven de drukke Terhulpsesteenweg. De bosbeheerders van het Vlaamse Gewest ontwikkelen een Life-project voor de aanleg van een ecoduct boven de Ring 0 in Hoeilaart, ten noorden van de Brassinedreef.

  -  Eén van onze doelstellingen is ook de instandhouding van de andere beboste gebieden en groene ruimten rond het Zoniënwoud maar ook elders. Zo verzetten wij ons ook tegen het project van het Vlaamse Gewest om de Ring uit te breiden. Dit doen we samen met het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, Greenpeace en vele andere verenigingen die natuur- en milieubehoud nastreven. Dit project bedreigt het Laarbeekbos. De verbreding van de Ring zou ook op termijn een negatieve weerslag hebben op het Zoniënwoud en in plaats van de verkeersproblemen op te lossen  alleen maar nieuwe verkeersstromen voortbrengen: een vicieuze cirkel! Het is bovendien in strijd met de verplichtingen van ons land in verband met de komende klimaatswijziging.

 ♦  In verband met het beheersprogramma van het Zoniënwoud werd onze vereniging de taak toegewezen de referaten van het Internationaal wetenschappelijk colloquium "Welke toekomst voor het Zoniënwoud" te publiceren. Dit werd dit jaar uitgevoerd.

 ♦  We hebben onze deelname aan de werk- en studiegroep van het beheersprogramma van de Brusselse en Vlaamse Regio's voortgezet.

 ♦  Op het gebied van de informatie:

     Ons driemaandelijks tijdschrift "Soignes - Zoniën" wordt vakkundig door onze secretaris-redacteur Michel Maziers verwezenlijkt. Nicole Delvaux zorgt voor de distributie ervan. Onze affiches en nieuwe folders worden op drukke doorgangsplaatsen voor het publiek ter beschikking gesteld: Brusselse dienst voor Toerisme, Brussel Info Plein (BIP), Mundo B, enz.

     Publicaties: de Referaten van het colloquium, de "Routes van het Zoniënwoud en zijn omgeving" uitgegeven door de SRBG. De verspreiding van al onze andere publicaties wordt voortgezet.

 ♦   Interviews op radio en televisie waren voor ons de kans om onze vereniging te doen kennen bij het publiek en deze te informeren over het belang van de strijd die wij blijven voeren tegen de gevaren die het Zoniënwoud en zijn biodiversiteit bedreigen. De voordrachten van Michel Maziers hebben de geschiedenis van het Zoniënwoud belicht.

 ♦   Onze webmasters Serge Laurent en Daniel Letiexhe zorgen voor een efficiënt beheer van onze website die druk wordt bezocht.

 ♦   Onze goed georganiseerde tweewekelijkse wandelingen worden met succes voortgezet dank zij Francis Vermandele, Serge Laurent en al onze toegewijde gidsen.

 ♦   Ons jaarlijks banket door Xavier Lejeune georganiseerd bracht ons dit jaar samen in het Restaurant van de Mellaerts vijvers, een zeer aangename plek.

 ♦   Vertegenwoordiging van onze vereniging: bij de Brusselse Hoge Raad voor Natuurbehoud, het Nationaal Verbond voor Natuurbescherming, de Algemene vergadering van Brussel-Natuur, de PCDN** van Terhulpen, het Platform Zoniënwoud.

 

J. STENUIT,

Voorzitter van de Vrienden van het Zoniënwoud vzw

 

 

 *D.A.R. = Décret d'Autorité Régionale - Besluit van Gewestelijk Gezag

 **PCDN = Plan Communal de Développement de la Nature - Gemeentelijk Plan voor de Ontwikkeling van de Natuur

 ***PCA = Plan Communal d'Aménagement - Gemeentelijk Plan voor Ruimtelijke Ordening

 ****COWB = Commission Ornithologique de Watermael-Boitsfort - Ornithologische Commissie van Watermaal-Bosvoorde.