Activiteitenverslag 2018-2019

ACTIVITEITENVERSLAG 2018-2019 DOOR JACQUES STENUIT, VOORZITTER VAN ONZE VERENIGING, TIJDENS ONZE

 ALGEMENE VERGADERING VAN 4 MEI 2019.

 

Onze vereniging grijpt onophoudelijk in tegen de vele bedreigingen van vastgoedprojecten in de groene zones aan de rand van het Zoniënwoud

 of palend aan de Natura 2000 stations van de Woluwevallei. De verbindingsgangen van het ecologisch netwerk lopen het risico onderbroken

 te worden.

 

Dit is het geval met het Drohmeproject.

Aangezien de initiatiefnemer van het project geen respect voor het milieu toont, zijn wij verplicht geweest juridische stappen te ondernemen bij

de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tegen het advies van het Milieucollege en een beroep aan te tekenen bij de Raad van State

tegen de verleende stedenbouwkundige vergunning van 6 december 2018.

 

Tot driemaal toe heeft onze vereniging zich gekant tegen het verkavelingsproject « Grand Forestier » gelegen

in Watermaal-Bosvoorde en Oudergem.

 

Dankzij onze bezwaarschriften heeft de promotor van het project « Oak-Tree » in Oudergem verzaakt aan zijn immobiliënproject.

 

Wat de verbredingsplannen van de Noorderring betreft met mogelijk impact op het Laarbeekbos hebben wij een pleidooi tegen deze aanpassingen

 naar de Gemeentelijke Colleges van de Brusselse Regio gestuurd en tevens naar de minister van Leefmilieu. Brief waarop verschillende

gemeenten reeds positief hebben gereageerd.

 

Wij hebben ons verzet tegen het bouwproject van 4 hoge woontorens die duidelijk een bedreiging vormen voor 3 Natura 2000 stations van de SBZ

(Speciale Berschermingzone) Natura 2000 van de Woluwevallei.

 

 Na de inhuldiging van het ecoduct Groenendaal op 3 juni 2018, een project van de Vlaamse Gemeenschap (Life+Ozon), hebben we nog eens aan

de noodzak van een ecoduct ter hoogte van de Terhulpsesteenweg in Bosvoorde herinnerd.  

 

We hebben het nieuwe Beheerplan voor het Zoniënwoud van het Brussels Gewest niet alleen gevolgd maar ook goedgekeurd. Dit is een 

opmerkelijk wetenschappelijk werk door de bosbeheerders uitgewerkt.

 

Het boek « Natuurgids » , viertalig en overvloedig geïllustreerd zal toelaten de Zoniënflora - en fauna beter te leren kennen en waarderen.

 

 Hebben bijgedragen tot de informatie en de bewustmaking van het publiek:

 

- Ons driemaandelijks tijdschrift « Soignes-Zoniën ».

- Onze website die regelmatig wordt bijgewerkt.

- Onze tweewekelijkse gegidste wandelingen, het ganse jaar door.

- De verspreiding van onze bosgerelateerde publicaties.

- De bewustmaking van de strijd tegen de oorzaken van de klimaatverandering.

 

 

Jacques STENUIT

Voorzitter van de vzw  De Vrienden van het Zoniënwoud