Activiteitenverslag 2011

Het verslag van onze activiteiten in 2011 wordt toegelicht door Jacques STENUIT, Voorzitter van onze vereniging, tijdens de Algemene Ledenvergadering van 12 mei 2012.

► De Raad van Beheer is negen maal bijeengekomen in 2011.

► Het jaar 2011 was het Internationaal Jaar van het Bos. Wij hebben gewezen op de talrijke gevaren die het bos overal ter wereld bedreigen. Onze bezorgdheid is de bescherming van het bos, van zijn ecosysteem en van zijn bosranden in hun geheel. Omwille van de gevoeligheid van het beukenbos (rekening houdend met een klimaatverandering) hebben wij onze reflectie over een duurzaam beheer van het bos voortgezet in overeenstemming met het "Natura 2000" statuut van het Zoniënwoud.

► Tijdens vergaderingen met de beheerders van de 3 Regio's hebben wij samengewerkt aan de ontwikkeling van een overlegmodel voor een gezamenlijk beheer.

► Wij hebben ons vooral bezig gehouden met de verdediging van de bosranden:

 -  dank zij het positieve resultaat van onze actie bij de Raad van State (samen met Brussel-Natuur en de OCWB) ter ondersteuning van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, werd het Natura 2000 statuut van het Vorserijplateau in Bosvoorde bevestigd.

 -  het bouwproject Codic-Fedex aan de rand van het woud (Long Fond) in Terhulpen werd ingetrokken wegens onze verscheidene gerechtelijke procedures.

 -  wat betreft het "Dolce eigendom" in Terhulpen hebben wij ons bij het openbare onderzoek verzet tegen de aanleg van een sportbaan die het vellen van 542 bomen zou vereisen. Uiteindelijk werd dit project door de gemeente en de ingenieur van de DNF afgewezen. Deze laatste stelt voor het aantal omgehakte bomen tot 122 te herleiden (nml. deze langs de wegen en die gevaarlijk zouden kunnen zijn voor het publiek). Interessante bomen voor de biodiversiteit zouden bewaard blijven.

► De strijd tegen de versnippering van het Zoniënwoud en het behoud van het ecologische netwerk:

 -  het ecoduct gebouwd boven de 4 spoorwegen van lijn 161 is bijna voltooid. Wij dringen bij de bevoegde overheden aan voor de bouw van een tweede ecoduct boven de Terhulpsesteenweg in Bosvoorde.

 -  wij zetten onze actie voort voor de instandhouding van het groene en blauwe netwerk tussen Meerdaalwoud, Zoniënwoud en Hallerbos.

► Beheerplan voor het Zoniënwoud:

-  wij waren aanwezig op het internationale wetenschappelijke colloquium "Welke toekomst voor het Zoniënwoud" op 29.11.2011 in het Paleis der Academieën. Onze vereniging is belast met de publicatie van de acta.

-  wij hebben de informatiebijeenkomst, georganiseerd door de drie Regio's bijgewoond; het doel was een gecoördineerde beheerplan en een overlegmodel voor een gezamenlijke structuurvisie voor het Zoniënwoud te ontwikkelen.

-  bij het vergaderen met Leefmilieu Brussel (BIM) en met het Brusselse kabinet van het Ministerie van Milieu hebben wij de keuzes van de Vrienden van het Zoniënwoud inzake duurzaam beheer van het bos en zijn  biodiversiteit verdedigd.

► Verdediging van groenstroken:

-  In samenwerking met Greenpeace, de gemeente van Jette en andere verenigingen hebben wij de integriteit van het Laarbeekbos en zijn bosranden (Natura 2000 gebied) verdedigd tegen de verbreding van de Ring die op termijn een negatieve weerslag zou hebben op het Zoniënwoud.

-  de verdediging van het voormalige Solvay sportcentrum in Elsene met verkaveling en bouwwerken bedreigd (classificatieprocedure is aan de gang).

-  de verdediging van het Walckiers park (nabij het station van Schaarbeek), van biologisch belang, in gevaar gebracht door de groene wandeling.

-  de verdediging van het Vorserijplateau tegen de aanleg van een rugbyterrein (in samenwerking met de OCWB). 

-  de groene gebieden rond de Heymansdries-Varkensdreef/Chemin des Cochons in Rode en Waterloo zullen gespaard worden.

Ook nemen wij actief deel aan het uitdokteren van een plan (PCDN) ter ontwikkeling van een ecologisch netwerk tussen Terhulpen en het naburige bos.

► Informatie:

-  de uitgave van ons driemaandelijks tijdschrift Soignes-Zoniën waarvoor onze secretaris Michel Maziers zorgt. Nicole Delvaux staat in voor de distributie.

-  het afdrukken van een nieuwe folder en een poster

-  onze deelname aan de editie van het nr 40-41 in de collectie "Mensen en Landschappen" door de Société Belge de Géographie (SRBG) van "Routes van het Zoniënwoud en zijn omgeving" met de steun van Leefmilieu Brussel.

-  de publicatie van artikels in dagbladen (M.Maziers)

-  het opstarten van onze nieuwe website door Serge Laurent en Daniel Letiexhe die het samen na een opleiding runnen.

-  onze stand op het Milieufeest in het Jubelpark

-  onze deelname aan de Open Monumentendagen van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest op 17 september met ter illustratie van het thema "Restauratie en Conservatie", een wandeling rond Rood-Klooster.

► De wandelingen:

-  behalve de tweewekelijkse wandelingen waarvoor wij de heren Vermandele en Laurent en onze toegewijde gidsen danken, werd ook een rondleiding georganiseerd van het domein de Marnix in Overijse.

-  zes thematische wandelingen rond de biodiversiteit en de geschiedenis vonden plaats in het Zoniënwoud waarvan twee met de Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud.

►  Vertegenwoordiging van onze vereniging:

-  in het Nationaal Verbond voor Natuurbescherming, in Brussel-Natuur, in het Platform Zoniënwoud en de Brusselse Hoge Raad voor Natuurbehoud.

De Voorzitter dankt de leden van de Raad van Beheer voor hun regelmatige aanwezigheid op de vergaderingen en voor hun doeltreffend werk.

BIM: Brussels Instituut voor Milieubeheer

DNF: Département Nature et Forêts de la Région Wallonne

OCWB: Ornithologische Commissie van Watermaal-Bosvoorde

PCDN: Plan Communal de Développement de la Nature

J. STENUIT

Voorzitter van de Vrienden van het Zoniënwoud vzw