Activiteitenverslag 2022

 

 

VERSLAG VAN DE BELANGRIJKSTE ACTIVITEITEN VAN DE VZW “VRIENDEN VAN HET ZONIËNWOUD” DOOR ONZE ONDERVOORZITTER SERGE LAURENT TIJDENS DE

ALGEMENE VERGADERING VAN ZATERDAG 11 MAART 2023.

 

In 2022 kwam onze Raad van Bestuur achtmaal samen op 22 april, 23 mei, 3 juni, 8 juli, 9 september, 8 oktober, 18 november en 16 december

en eenmaal per videoconferentie op 28 januari 2022.

Daarnaast organiseerden we op 26 februari een voormiddag in het groen om ons te bezinnen over onze identiteit, onze toekomst en de prioritaire middelen

om onze doeleinden te bereiken:

via ontdekking, sensibilisering, bescherming

via wandelingen, deelname aan het publiek debat (Dag van het Zoniënwoud, Open Monumentendagen, juridische stappen, …) en

via de website en onze driemaandelijkse tijdschriften.

 

1. Maatregelen tegen bedreigingen en schade aan het bos en zijn bosranden.

De immobiliëndruk op natuurgebieden is niet afgenomen. Onze interventies ter bescherming van het ecologisch netwerk waren gericht op bouwprojecten

in groene gebieden aan de rand van het bos en in de buurt van Natura 2000-zones:

In het Brussels Gewest:

Het hippodroom van Bosvoorde:

- Verzet tegen het concept van een actief recreatiepark zoals bedacht door het Brussels Gewest.

- Oppositie tegen de voorgestelde gedeeltelijke wijziging van het gewestelijk bestemmingsplan (GBP) met het oog op het formeel vastleggen van de parking in een boszone.

- Financiële bijdrage ter ondersteuning van de mogelijke kosten van een kort geding om een einde te maken aan de inbreuken op het hippodroom-terrein

   na de nietigverklaring van de stedenbouwkundige en milieuvergunningen.

   Onze advocaat, Mr Sambon, heeft een herinnering gestuurd naar de Brusselse regering met betrekking tot het beroep bij de regering over

   de milieuvergunning van het golfterrein.

◊ In de gemeenten Watermaal-Bosvoorde en Oudergem, kritische projecten dicht bij Natura-2000 gebieden en de rand van het Zoniënwoud:

Mast aan deTerhulpsesteenweg, langs de spoorlijn, naast het Grippensdelle-reservaat: opvolging van het beroep door Brussel-Natuur tegen

 de stedenbouwkundige vergunning.

Tenreuken:

- Handhaving van het verzet tegen de bouw van 3 gebouwen waarbij 311 hoogstammige bomen worden gekapt in een belangrijke ecologische corridor.

- Beroep ingediend bij de Raad van State met Brussel-Natuur, Natagora en de gemeente Watermaal-Bosvoorde tegen de milieuvergunning.

- Verzet tegen het geplande stormbekken tussen Tenreuken en de voormalige Royale-Belge-site.

 - Sensibilisering van het publiek voor de probleemstelling van het geïntegreerd regenwaterbeheer (GRB) in samenwerking met de vzw SGWB

   (Staten-Generaal van het Water in Brussel)

 - Sensibilisering van het publiek via een wandeling in het Tenreuken park in het kader van de Brusselse Waterdagen, en via een wandeling gericht op het verkennen

   van de mogelijkheden om het regenwater op te vangen in Watermaal-Bosvoorde. Vervolgens deelname aan 2 workshops om deze mogelijkheden in kaart te brengen.

  - In september werd een grote mars tussen Tenreuken en het hippodroom van Bosvoorde georganiseerd samen met andere groepen.

Grand Forestier:

 - De gemeenten Watermaal-Bosvoorde en Oudergem hebben beroep aangetekend bij het College voor Stedenbouw dat een ongunstig advies heeft uitgebracht

   over de verkavelings-vergunning.

Charle-Albertlaan/Wolvindreef:

 - Beroep bij de Raad van State tegen de stedenbouwkundige vergunning verleend door het Gewest met het oog op de bouw van twee villa’s van 800 m2

   op een terrein van hoge biologische waarde op de Biologische Waarderingskaart van Leefmilieu Brussel. De site is een belangrijk doorgangspunt

   voor migrerende amfibieën

 . De gemeente Watermaal-Bosvoorde komt ook tussen in dit beroep.

In het Vlaamse Gewest:

Middenhut:

-  Beroep tegen het vonnis van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg van Brussel, waarbij de rechter zich onbevoegd heeft verklaard en onze tussenkomst

namens de buurtbewoners te laat kwam. Opmerkingen naar aanleiding van het antwoord op ons beroep.

- Verzet tegen de parking en verzoek tot herstel van de weiden en het bos. Wat de parking betreft, wordt de beroepsprocedure voortgezet.

   Het tijdschema voor de pleidooien is nog niet vastgesteld.

- Reactie op een nieuw openbaar onderzoek i.v.m. de vestiging van een horecabedrijf in het boshuis.

Naar aanleiding van de toekenning van een bouwvergunning door de gemeente Sint-Genesius-Rode, hebben de Vrienden van het Zoniënwoud beroep aangetekend

bij de deputatie van de provincie Vlaams Brabant en onze advocaat nam deel aan een hoorzitting in dit verband. Op 15 december 2022 weigerde de deputatie

van de provincie Vlaams-Brabant de horecavergunning afgeleverd door het College van Sint-Genesius-Rode. Wij gaan akkoord om er natuurwoningen van te maken

met behoud van hun bosstijl. De Vrienden van het Zoniënwoud hebben beroep aangetekend met de omwonenden.

Aanleg van 3 kruispunten op Ring 0: Vier-Armen van Tervuren, Leonardkruispunt, Groenendaalkruispunt.

  De werken aan het Groenendaalkruispunt zijn begonnen en de studies voor de andere worden voortgezet.

 In het Waalse Gewest:

Clinique de la Forêt de Soignes (voorheen Clinique du Dr Derscheid) :

Er is contact opgenomen met het kabinet van minister Dolimont (Waals minister van Begroting en Financiën) om ons verzet tegen de privatisering van dit domein

kenbaar te maken. Ons doel blijft de hergroepering van de twee UNESCO-reservaten van 6 en 14 ha tot een reservaat van minstens 50 ha.

Het Dolimont kabinet wacht op een antwoord van het Aankoopcomité. Onze vereniging volgt het standpunt van de Stichting Zoniënwoud.

Een tabel met de verschillende tussenkomsten van onze leden zal onze acties die op de Algemene Vergadering werden beschreven, aanvullen.

Reactie van de AV: het succespercentage van al deze acties is moeilijk vast te stellen (langdurige strijd); er zijn enkele successen geboekt, andere vergunningsaanvragen

zijn opnieuw ingediend. (cf. Hippodroom en Tenreuken). Het zou interessant zijn om een evaluatie uit te voeren over een periode van vijf tot tien jaar.

Het oproepen van vrijwilligers via het tijdschrift kan worden overwogen alsook sensibilisering via onze gidsen.

2. Steun aan alle heraansluitingsprojecten in en rond het bos:

De bouw van een ecoduct over de Terhulpensesteenweg in Bosvoorde wordt verwacht met als doel de twee delen van het integrale bosreservaat van Grippensdelle,

een UNESCO-natuurerfgoed, opnieuw met elkaar te verbinden. Het budget voor de studies is goedgekeurd.

3. Informatie en sensibilisering:

Het driemaandelijks tijdschrift:

In 2022 werden drie afleveringen gepubliceerd, de vrucht van teamwerk. De redactionele lijn is gehandhaafd en beperkt zich tot onderwerpen die verband houden

met natuurbehoud en het bos in het bijzonder, alsook met de activiteiten van de vereniging.

Herziening van het grafisch ontwerp voor 2023.

Redactiecommissie: Steve Braem, Serge Laurent, Anne Teller.

Persoverzicht en herziening van de selectiecriteria: Steve Braem.

Lay-out: Philippe Maziers

Proeflezen: Daniel Letiexhe en de verschillende auteurs.

Verzending: Jeannine Hendrix

Het aantal terugzendingen is gedaald dankzij het opschonen van het ledenbestand door Raquel Sevilla: 138 leden hadden sinds 2020 hun lidgeld niet meer betaald.

Het is interessant om op te merken dat het persoverzicht informatie bevatte over het Zoniënwoud en bossen in het algemeen maar ook over hout en biodiversiteit,

uitfasering van de kernenergie, windenergie, milieudegradatie, klimaat, koolstofneutraliteit, overstromingsgevoelige gebieden, innovatieve bouw, voeding,

producten afkomstig van ontbossing, landbouw, jacht, visserij, mobiliteit in en naar Brussel en het Terkamerenbos, duurzame ontwikkeling, permafrost,

het gat in de ozonlaag, luchtvervuiling, pesticiden, verontreinigende stoffen in het bloed, over-verpakking, blikjes en civiele bescherming.

Het persoverzicht zal zich richten op thema’s als het bos, de biodiversiteit, het Brussels en Brabants erfgoed.

De website: wordt bijgewerkt door Daniel Letiexhe en Julien Duplat. Links naar de tijdschriften 2022-1, 2022-2 en 2022-3 in pdf-formaat zijn te vinden op de website

onder de rubriek Publicaties. Instagram-account aangemaakt door Julien Duplat en Emmanuel Van de Putte.

Mailbox <soignes.zonië>; beheerd door Karin Stevens en Marco Ranieri en de berichten worden verzonden volgens bevoegdheden.

Presentatiekaart van de Vrienden van het Zoniënwoud: tekst herzien door Daniel Letiexhe <<Protection de la Forêt de Soignes et de ses lisières/Bescherming

van het Zoniënwoud en zijn bosranden>>  <<Information et sensibilisation du public/Informatie en sensibilisering van het publiek>>

<<Promenades guidées/Geleide wandelingen>>  Lay-out door Julien Duplat. Druk door Marco Ranieri.

4. Michel Maziers-Fonds:

Het project voor een documentatiecentrum van het Zoniënwoud ligt stil en heeft geen vooruitzichten (Leefmilieu Brussel en Stichting Zoniënwoud).

De beste oplossing is om onze documentatie en de archieven van Michel Maziers en Dr J. Sténuit samen onder te brengen in de bibliotheek van het CIVA.

Contacten zullen worden hervat in 2023.

5. Activiteiten in en rond het bos:

 - Maziers-Eik: de gedenkplaat werd ingehuldigd op 12 maart 2022 in aanwezigheid van Philippe en Gilles Maziers.

- Tweewekelijkse wandelingen: het jaar 2022 werd niet langer verstoord door de Covid-21 epidemie. De wandelingen konden opnieuw het hele jaar door georganiseerd

  worden met de hulp van de donderdag- en zondaggidsen.Onze dank aan allen voor hun toewijding en uitstekende medewerking.

- Midweek: vond plaats van 25 tot 29 april in Rodt, een dorp van de gemeente Sankt-Vith, deel uitmakend van de Duitstalige Gemeenschap, gelegen in de provincie Luik.

  Organisatoren: Georges Delbeuck, Danielle en Robert Rombaut.

- De herdenkingsboomgaard opgedragen aan Jean-Baptiste Van Mons en geplant in het Silexdomein in Bosvoorde genoot van een lentesnoei.

  Een dode Calebasse Bosc pereboom moet worden vervangen. Er werden acht enten uitgevoerd met de hulp van de Bûûmplanters vereniging

  (Wij gaan zot veel bûûmen planten); één ervan is mislukt, twee zijn gestorven en vijf zijn gelukt.

- Actie tegen invasieve planten: op 2 oktober 2022 werd een actie in het bos georganiseerd en gecoördineerd door Steve Braem.

- Honden aan de lijband-actie: steun (petitie op onze website) voor de verplichting om honden in het hele bos aan de lijn te houden. In 2021 stierven 35 reeën als gevolg

   van aanvallen door loslopende honden.

- Dag van het Zoniënwoud op 16 oktober: deelname van onze vereniging op de site van Roodklooster en in het Solvaydomein in Terhulpen met stands en excursies.

- Bezoek aan de Jardin Massart op 10 september voor de bestuursleden en de gidsen.

- Occasionele wandelingen: voor “La maison des parents solo » door Jeannine Hendrix.

- Het Banket van de vereniging: ging niet door wegens de pandemie. Er is een banket gepland op zaterdag 13 mei 2023 om 18 uur in Vorst, Halvemaanstraat, 163

  in de Constructoriumzaal in de vorm van een banket-vertoning << A la table de Victor Hugo>>. Prijs €55.

- Bezoek van les Amis de la Forêt de Fontainebleau : uitgesteld wegens gezondheidsrisico’s.

- Stichting Zoniënwoud (SZ): Claire Parisel heeft haar functie als beheerder overgedragen aan Anne Teller. De statuten van de stichting voorzien niet in een plaatsvervanger

  indien verhinderd. In afwezigheid van Anne Teller hebben Jeannine Hendrix en Serge Laurent elk als gast een ledenvergadering bijgewoond.

- De gids “Fauna en Flora van het Zoniënwoud” uitgegeven in het Frans, Nederlands en Engels was het hele jaar te koop voor € 17,50 en werd herdrukt.

- Het project van een Nationaal Park “Brabantse Wouden” werd niet geselecteerd maar is niet opgegeven. Het zijn de Parken van de Semois en van

  de Entre-Sambre-et-Meuse die het statuut van Nationaal Park hebben gekregen.

6. Herziening van de statuten:

Mr Sambon is aangesteld om de statuten aan te passen aan de nieuwe vereisten voor vzw’s.

Er zal een buitengewone ledenvergadering plaatsvinden vóór het einde van 2023.

 

Serge Laurent

Ondervoorzitter van de vzw De Vrienden van het Zoniënwoud