Activiteitenverslag 2016

 

 

Hier volgt, samengevat door onze secretaris-generaal Michel Maziers, een overzicht van de belangrijkste activiteiten van onze vereniging De Vrienden van het Zoniënwoud vzw, toegelicht door onze voorzitter
Jacques Sténuit tijdens de Algemene Vergadering van 18 maart 2017.

 

A. VERZET TEGEN EEN REEKS VASTGOEDPROJECTEN IN ALLE ONBEBOUWDE BOSRANDEN  HOOFDZAKELIJK IN HET BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE GEWEST (zie kaart onderaan pagina):

1. Bouwprojecten in het groene netwerk tussen de drie stations van de Speciale Beschermingszone (SBZ) Natura 2000 NR I (Zoniënwoud, bosranden, naburige beboste gebieden en Wolluwevallei) in Tenreuken (Watermaal-Bosvoorde):

nieuwe aanvraag van de firma Confinimmo voor de constructie van 5 grote flatgebouwen in een voor de migratie van vleermuizen van overwegend belang bebost gebied (beschermd door de EU-richtlijn inzake Fauna, Flora  en Habitats en door het Brusselse Gewestelijke Natuurplan).

2. "Grand Forestier"  Verkavelingsproject  in zes percelen om er hoge gebouwen neer te zetten: vergunning nu geweigerd.

3. Twee projecten van grote flatgebouwen aan de Van Horenbeeklaan, dichtbij de vorige twee: bouwvergunningen voorwaardelijk toegekend.

4. Voorstel tot herbestemming van het AXA - gebouw; mogelijke zetel van de ambassade van de Verenigde Staten.

5. Voorstel ter oprichting van twee flatgewouwen aan de Bezemhoek (Watermaal-Bosvoorde) tussen het Natura 2000-station Zoniënwoud en het Natura 2000-station NR I A5 van het Vorserijplateau.

6. "Château du Rouge-Cloître": ontwerp van een gebouw aan de rand van het bos, ten oosten van de Tervuursesteenweg, tussen twee Natura 2000 - stations van de SBZ NR I, nabij het bos- en natuurreservaat van Rood-Klooster:  door de gemeente geweigerd (nu).

7. "Oak Tree" project,  Welriekendedreef, aan de grens van Oudergem en Overijse, bouw van een hotel-, kantoren- en appartementencomplex : tijdelijk ingetrokken tijdens de openbare vergadering Overlegcommissie door de projectontwikkelaar wegens het aantal tegenstaanders.

8. Het Droh'me project: heraanleg van de voormalige renbaan van Bosvoorde in een recreatie- en sportcentrum. Geluidshinder, het kappen van bomen en werkzaamheden zonder vergunning werden reeds vastgesteld. De impactstudie zal weldra aan een openbaar onderzoek voorgelegd worden.

 Al deze aanvragen van bouwvergunningen worden afzonderlijk ingediend en onderzocht. Dit gebrek aan globale visie vervalst de gevolgenstudies op het milieu, de beoordeling van de effecten op de Natura 2000 - gebieden, vervalst de studies over mobiliteit, ondoordringbaarheid van de bodem, lucht -en watervervuiling, lawaai, biodiversiteit, landschap, levenskwaliteit in de buurt...kortom, elk project lijkt verwante projecten te negeren terwijl hun effecten elkaar versterken.

B. Gedetailleerde reactie op het openbaar onderzoek betreffende het ontwerp van het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO): overzicht van de tegenstrijdigheden, van de bedreigingen op groene ruimtes (vooral in het Zoniënwoud) alsook van de weerslagen op het landschap en de kwaliteit van het milieu:

1. Constructieplannen op het Vorsterijplateau dat deel uitmaakt van de SBZ I Natura 2000.

2. Project van een overstapparking aan de Welriekende Dreef , aan de rand van het bos, reeds betrokken in het Oak Tree project.

3. Urbanisatieprojecten aan de rand van de "Witte Vrouwen" in Sint-Pieters-Woluwe.

4. Project van een recreatiecentrum in Rood-Klooster.

5. Projecten voor de bouw van "Regionale Iconische Torens" in de Wolluwevallei waar zich talrijke Natura 2000-stations  van de SBZ I bevinden (Vorstlaan en Woluwelaan): groot risico voor de vogels en de vleermuizen die langs deze assen trekken.

6. Project van een ontwikkelingspool rond het NMBS station van Bosvoorde met inbegrip van het Tournay-Solvaypark; Natura 2000 I A6 -station en beschermd gebied.

De uitvoering van zo'n 15-tal projecten rondom deze bosranden zou door erosie van de genetische verscheidenheid op termijn het einde kunnen betekenen van het ecosysteem van het Zoniënwoud; SBZ Natura 2000, beschermd gebied en kandidaat voor de werelderfgoedlijst van de UNESCO.

C. Het behoud van oude delen van het Zoniënwoud, zoals:

1. " Bois des Bruyères" en "Triage Sainte-Gertrude" in Waterloo en Sint-Genesius-Rode: de aanvraag tot bescherming moet weer op gang gebracht worden.

2. "Bois des Dames" als natuurreservaat in La Hulpe.

3. "Domaine du Long Fond" in La Hulpe: herinnering aan onze aanbevelingen betreffende het beheer van gebieden van groot biologisch belang.

4. Verzet tegen het project ter uitbreiding van de Ring dat de bosranden van het Laarbeekbos (Natura2000-gebied) zou bedreigen. Dit project brengt geen duurzame oplossing inzake mobiliteit: het betekent alleen maar méér voertuigen en dus een toename van de chemische belasting op het milieu en ook een stijging van licht-en geluidshinder.

D. Strijd tegen de versnippering van natuurlijke gebieden door de verkeersassen:

1. Onze eisen voor ontsnipperende maatregelen zoals ecoducten, ecotunnels, boombruggen, ecorasters:

- het ecoduct Groenendaal over de Brusselse Ring door het Vlaamse Gewest krijgt vorm. De bouw hiervan kadert in het Europese LIFE+OZON project met als doel de ontsnippering van het Zoniënwoud.

- plan om een nieuw ecoduct te bouwen aan de Terhulpsesteenweg om de twee delen van het integrale bosreservaat Grippensdelle met elkaar te verenigen.

2. Onze eis voor het behoud van het groene en blauwe netwerk tussen het Zoniënwoud, het Meerdaalwoud en het Hallerbos (in samenwerking met het Nationaal Verbond voor Natuurbescherming). 

E. Verzet tegen het voorstel tot verandering van het Waals Boswetboek dat de verkoop van duizenden hectaren staatsbossen en andere openbare bezittingen zou mogelijk maken, zoals het boshuis "du Ticton" in La Hulpe, en tegen het Waals voorontwerp tot wijziging van de wetgeving inzake de bescherming van de natuur dat beschermde diersoorten zoals das, bever, reiger, aalscholver,...zou bedreigen. De Waalse Hoge Raad voor Natuurbehoud heeft een negatief advies uitgebracht aangaande dit voorontwerp. 

F. Gedetailleerde reactie op de openbare onderzoeken in verband met de Speciale Berschermingszones Natura 2000.

De drie SBZ van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben nu hun officieel statuut. Het beheerplan van het Brusselse deel van het Zoniënwoud zal binnenkort afgerond worden.

G. De erkenning van het Zoniënwoud als Werelderfgoed van de UNESCO wacht op het advies van de deskundigen van het International Union for the Conservation of Nature (IUCN).

H. Informatie en bewustmaking:

1. Ons driemaandelijks tijdschrift: publicatie en distributie hebben wij te danken aan Michel Maziers en Nicole Delvaux.

2. Onze website wordt terdege beheerd door Serge Laurent en Daniel Letiexhe.

3 . Onze tweewekelijkse begeleide wandelingen en thematische wandelingen worden georganiseerd door Serge Laurent, Patrick Verhaeghe  en het hele team gidsen.  

4. Onze deelname in juni aan het Milieufestival in het Jubelpark liet ons toe een breed publiek te bereiken (door middel van onze documentatie en publicaties).

5. Deelname aan de vergaderingen van het Platform Zoniënwoud georganiseerd door het Structuurschema, nu "Stichting Zoniënwoud".

6. Organisatie van twee actiedagen (in mei en in oktober) door Steve Braem met het doel invasieve planten in het Zoniënwoud uit te roeien.

7. Onze andere publicaties:

 - Bijdrage van Michel Maziers tot de realisatie van het prachtige expo-boek 'Brussel'Air' met luchtfoto's van de groene ruimtes van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met inbegrip van het Zoniënwoud.

- Actuele deelname aan de verwezenlijking van een geïllustreerde gids, in vier talen, over de fauna en de flora in het ZW.

I. Gezellige bijeenkomsten:

1. Ons jaarlijks banket in het restaurant van de Mellaertsvijvers (Woluwevallei) werd georganiseerd door Xavier Lejeune.

2. De reis naar Fontainebleau georganiseerd door Serge Laurent was een succes. We werden vorstelijk onthaald door onze Franse vrienden. Het liet ons toe het bos en het kasteel van Fontainebleau alsook het charmante dorp van Barbizon in de beste omstandigheden te bezoeken. Het zal een zeer aangename herinnering blijven.

J. STENUIT

Voorzitter van de Vrienden van het Zoniënwoud vzw

Kaart met de ligging van de betrokken vastgoedprojecten