Activiteitenverslag 2015

Het verslag van onze activiteiten in 2015 wordt becommentarieerd door Jacques STENUIT, voorzitter van onze vereniging, tijdens de Algemene Vergadering van 16 april 2016.

De activiteiten van de Raad van Bestuur hadden hoofdzakelijk tot doel te reageren tegen de gevaren die het bosmassief, zijn bosranden, het ecosysteem, de omliggende groene ruimten en het groene en blauwe netwerk bedreigen.

1. Betreffende het bos op zichzelf volgen wij met aandacht de aanleg door Sibelga van nieuwe gasleidingen door het bos (o.a. langs de Vossendreef). Het traject zou de boswegen moeten volgen en dus geen schadelijke gevolgen hebben. 

2. Voor de bosranden:

    Wij hebben ons verzet tegen het "Droh!me Project"dat de heraanleg van de voormalige renbaan van Bosvoorde beoogt. Het betreft een open plek in het bos, één van de laatste die moet behouden en hersteld worden (herstelling van gefaseerde bosranden).

   Deze site bevindt zich in een Natura 2000-gebied en is geklasseerd. De verschillende opeenvolgende versies van dit project blijven vaag. Bepaalde inlichtingen zijn tegenstrijdig en doen denken aan een vorm van "greenwashing". We willen negatieve effecten (zoals geluidshinder, lichtoverlast en mobiliteitsproblemen) die grote massa-evenementen op het ecosysteem en het landschap veroorzaken, vermijden.

   Wij hebben onze argumenten tegen dit project aan de bevoegde instanties overgemaakt, in ons tijdschrift en op onze website gepubliceerd en tijdens vergaderingen bekend gemaakt. Een burgercollectief "Les Amis de l'Hippodrome" werd opgericht bestaande uit zeven verenigingen waaronder de onze en wijkkomitees.

  ► Het huidige project met betrekking tot het "Domaine du Longfonds" in La Hulpe zal de biodiversiteit in deze zone respecteren. Daar deze site geklasserd is, wordt het advies van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) verwacht.

  ► Het Vorserijplateau Site Bosvoorde-Rugby: gezien het negatieve rapport van de Raad van State account (met betrekking tot ons beroep) hebben de drie verenigingen die in beroep waren gegaan in deze omstandigheden beslist de procedure niet verder te zetten. Er werd ook rekening gehouden met het feit dat het terrein reeds beschadigd werd door de uitgevoerde werken voor de aanleg van het rugbyveld.

  ► Het bouwproject van 5 flatgebouwen in Tenreuken (Watermaal-Bosvoorde), aan de rand van het Zoniënwoud en in het groene netwerk tussen de twee Natura 2000-gebieden en de Speciale Beschermingszone   nr I  waarvan het Zoniënwoud en de Woluwevallei deel uimaken:

Dit project zou een versnippering van het ecologische netwerk en de beschadiging van een geklasseerd landschap tot gevolg kunnen hebben alsook de biodiversiteit ernstig kunnen schaden. Wij hebben onze opmerkingen en argumenten tijdens het openbare onderzoek en vervolgens tijdens de overlegvergadering aan de gemeenteraad bekend gemaakt. Het advies van de overlegcommissie was negatief. De gemeenteraad heeft het project eenstemmig afgewezen.

3. Het ecologische netwerk binnen het Zoniënwoud, het groene en blauwe netwerk en zijn verbindingen met andere natuurlijke leefgebieden:

  ► Hier volgen onze verzoeken om hun ontsnippering te bevorderen en hun behoud te bewerkstelligen:

 - de bouw van een ecoduct boven de Terhulpsesteenweg: wordt bestudeerd

 - de bouw van het ecoduct Groenendaal over RO: zou eind 2016 worden afgerond

 - het aan leggen van ecotunnels en boombruggen: zijn voor weldra gepland in het kader van het LIFE+ Ozon project - Ontsnippering van het Zoniënwoud.  

  ► Met het Nationaal Verbond voor Natuurbescherming en zusterverenigingen ijveren we verder voor de bewustwording van het publiek en de overheden, voor de bescherming van het groene en blauwe netwerk tussen het Meerdaalwoud, het Zoniënwoud en het Hallerbos.

In dit opzicht treden wij op wanneer een schakel van dit ecologisch netwerk of een bos dat ooit deel uitmaakte van het Zoniënwoud bedreigd wordt:

  Het "Bois des Bruyères" en het "Triage Sainte-Gertrude" in Waterloo:

het weer op gang brengen van de aanvraag tot bescherming bij de minister van het Waalse Gewest.

  ► Het "Bois des Dames" in La Hulpe:

het gemeentelijke natuurreservaat wordt bedreigd door een wijngaardbeplanting. Het is thans het voorwerp van een maatregel tot klassering in de SGIB-databank (Sites de Grand Intérêt Biologique) van Wallonië. 

  ► Het Laarbeekbos in Jette:

zijn bosranden worden bedreigd door de uitbreiding van de noordelijke Ring. Een nieuw project van de minister van openbare werken van het Vlaamse Gewest voorziet een verbreding van 2 maal 2 rijstroken tussen het verkeersknooppunt van de E40 naar Gent en het knooppunt van de E40 richting Luik; er is ook sprake van een ecoduct te bouwen over de ring dat het Laarbeekbos zou verbinden met een groene zone (ongeveer 80 ha), eigendom van het Vlaamse Gewest in Zellik.

  ► Het moerassig bosgebied "Hof-ten-Berg" in Sint-Lambrechts-Woluwe:

maakt deel uit van het transregionale groene netwerk tussen het Brusselse en het Vlaamse Gewest. Deze geklasseerde site met hoge biologische waarde, is een overblijfsel van een bijzonder type moerasbos; het elzenbos-wilgenbos met reuzenpaardestaart. Het wordt bedreigd door een bouwproject. Na een overlegvergadering: negatief advies van de gemeente t.a.v. dit project.

Campus van het Plein in Elsene: 

wij hebben ons verzet tegen de vernietiging van deze biologisch belangrijk beboste zone en tegen een nieuwe aanvraag voor een bouwvergunning door Universalis Park ingediend. Dit zou het vellen van nieuwe bomen betekenen. Wij hebben onze argumenten verdedigd tijdens de vergadering van de overlegcommissie. Er zal een BBP (Bijzonder BestemmingsPlan) opgesteld worden en een gevolgenstudie is voorzien.

  ► De Speciale Natura-2000 Beschermingszones:

we reageerden op de openbare onderzoeken betreffende de Speciale Beschermingszones Natura 2000 nr I (Zoniënwoud en omgeving, inclusief de Woluwevallei), nr II (Ukkel) en nr III (de Molenbeekvallei in Jette-Ganshoren). Wij hebben deelgenomen aan de enquêtes i.v.m. de beheerplannen van het Zoniënwoud in het Vlaamse en Brusselse Gewest. Het project ter herziening van het beheerplan in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest zal in 2017 aan een onderzoek onderworpen worden. Deze beheerplannen houden rekening met de klimaatverandering, het behoud en de ontwikkeling van de biodiversiteit in overeenstemming met het Natura 2000 statuut van het Zoniënwoud. 

4. Andere aandachtspunten:

  ► De klimaatopwarming:

we hebben deelgenomen aan diverse evenementen en onze steun verleend aan de resoluties die tijdens de Conferentie van Parijs (COP 21) in december 2015 werden verdedigd. Onze beheerder Serge Laurent heeft met een delegatie van onze vereniging een betoging georganiseerd in Rixensart.

  ► Het kasteel van Drij-Borren:

onze petitie door onze vereniging gestart in september 2014 om de sanering van het kasteeltje (geklasseerd monument) te bekomen heeft niet ver van duizend handtekeningen verzameld (handgeschreven en electronisch).

5. Informatie- en voorlichtingsactiviteiten:

  • uitgave van ons driemaandelijks tijdschrift Soignes-Zoniën ( verantw. Michel Maziers en Nicole Delvaux)

  • onze website wordt beheerd door Serge Laurent en Daniel Letiexhe

  • onze tweewekelijkse begeleide en thematische wandelingen gebeuren onder de begeleiding van Serge Laurent, Patrick Verhaeghe en onze trouwe gidsen

  • onze deelname aan het Milieufeest in het Jubelpark op 7 juni 2015 gewijd aan de klimaatverandering en haar neerslag op ons milieu ( verantw. Michel Maziers)

  • deelname aan de vergaderingen van het Platform Zoniënwoud

6. Gezellige bijeenkomsten:

  • ons jaarlijks banket in het Restaurant van de Mellaertsvijvers (in het kader van één van de Natura 2000-gebieden) heeft een zeer goede herinnering nagelaten (verantw. Xavier Lejeune)

  • wij hebben een delegatie van de Vrienden van Fontainebleau in mei mogen verwelkomen. Het was een mooie gelegenheid om in een zeer hartelijke sfeer uitstappen te doen in de drie regio's van het Zoniënwoud (verantw. S. Laurent).

 

J.STENUIT

Voorzitter van de Vrienden van het Zonënwoud

 

 

  

©  Witteveen + Bos

Zo zou het nieuwe ecoduct Groenendaal er moeten uitzien bij zijn voltooing in mei 2017